تست های شیمیایی

ژانویه 25, 2018
متد وینکلر

درس4 متد وینکلر ( وینکلر – آزید ) برای اندازه گیری اکسیژن محلول

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
ژانویه 20, 2018
اکسیژن محلول

درس3 اندازه گیری اکسیژن محلول در آب

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
ژانویه 19, 2018
یدومتری تیتراسیون

درس2 یدومتری یکی از مهمترین روش های تیتراسیون اکسیداسیون/احیا

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
ژانویه 18, 2018
تیتراسیون

درس1 تیتراسیون روشی کاربردی در اندازه گیری های شیمیایی

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.