کنترل عفونت دندانپزشکی یکی از موارد مهم در آموزش دندانپزشکی محسوب می شود. دامنه این شاخه علمی به گستردگی میکروارگانیسم ها و عوامل بیماریزا است. در دهه های اخیر بیماری های خاصی ظهور کرده اند و باعث تغییر نگرش دانشمندان نسبت به کنترل عفونت شده اند. اصول این علم بر جلوگیری از انتقال عفونت از بیمار به کارکنان دندانپزشکی، از کارکنان دندانپزشکی به بیمار و از یک بیمار به سایر بیماران پایه گذاری شده است. اطلاع از این اصول ما را در داشتن جامعه ای سالم و نیز حفظ سلامتی سربازان خط مقدم مبارزه با بیماری ها یعنی کارکنان دندانپزشکی یاری می کند.

نظر به اهمیت این شاخه علمی و کمبود منابع مطالعاتی و همچنین علاقه شخصی که به ارائه درمان های دندانپزشکی در محیطی عاری از عفونت داشته ام، این درس را به شما علاقمندان تقدیم می کنم. مخاطبان این درس دندانپزشکان عمومی و متخصصین دندانپزشکی و همچنین کلیه کارکنان دندانپزشکی مخصوصاً دستیاران ساعی دندانپزشکی است.

سعی بر این است که در این سلسله مباحث شما را با آخرین دستاوردهای علم کنترل عفونت آشنا کنیم. این درس که در قالب چند صد مقاله تهیه شده است، حاصل ترجمه یکی از صفحات وبسایت مرکز کنترل بیماری های ایالات متحده آمریکا (CDC) و تجربیات شخص بنده مخصوصاٌ آلودگی متقاطع (Cross-Contamination) است.

این درس در بخش هایی تنظیم شده است که عناوین و لینک هر یک را در بخش زیر مشاهده می فرمایید.